Sports News

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

0 0
Read Time:1 Minute, 31 Second

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

ปฏิทินการจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566

– มกราคม 2566เงินเข้าบัญชี: 26มกราคม 2566

– กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี: 23 กุมภาพันธ์2566

– มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 28 มีนาคม2566

– เมษายน2566 เงินเข้าบัญชี: 25 เมษายน 2566

– พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26พฤษภาคม 2566

– มิถุนายน2566 เงินเข้าบัญชี: 27 มิถุนายน2566

– กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 25 กรกฎาคม 2566

– สิงหาคม2566 เงินเข้าบัญชี: 28สิงหาคม2566

– กันยายน2566 เงินเข้าบัญชี: 26กันยายน2566

– ตุลาคม2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ตุลาคม2566

– พฤศจิกายน2566 เงินเข้าบัญชี: 27 พฤศจิกายน 2566

– ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของ “ผู้รับบำนาญ” ปี 2566

– มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี:24 มกราคม 2566

– กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี:21 กุมภาพันธ์ 2566

– มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี:24 มีนาคม 2566

– เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี:21 เมษายน 2566

– พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี:24 พฤษภาคม 2566

– มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี:23 มิถุนายน 2566

– กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี:21 กรกฎาคม 2566

– สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี:24 สิงหาคม 2566

– กันยายน 2566เงินเข้าบัญชี:22 กันยายน 2566

– ตุลาคม 2566เงินเข้าบัญชี:24 ตุลาคม 2566

– พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี:23 พฤศจิกายน 2566

– ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี:22 ธันวาคม 2566คำพูดจาก เกมสล็อตเว็บแท้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %