Games News

เฟ้นหาเทคโนโลยีแจ้งเตือนหลับใน “รถโดยสาร” ลดอุบัติเหตุ

0 0
Read Time:3 Minute, 16 Second

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นางสิริรัตน์ วีรวิศาล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ได้เปิดการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการศึกษาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) การประกวดดังกล่าว เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน ผ่านการแข่งขันและการพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปทดสอบการใช้งานจริง พัฒนาต่อยอด และนำไปใช้กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในได้อย่างอิสระ ทั้งในรูปแบบระบบ (System) อุปกรณ์ (Device) แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถแจ้งเตือนการหลับในได้ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการป้องกันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

นางสิริรัตน์ กล่าวต่อว่า การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในครั้งนี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ โดยในการแข่งขันรอบแรก เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมจากทั่วประเทศ โดยส่งผลงานในรูปแบบรายงาน ความยาวไม่เกิน 5 หน้า ประกอบด้วยโครงร่างแนวคิด วิธีการดำเนินงาน และงานออกแบบเบื้องต้น (Conceptual) ซึ่งในรอบแรกนี้ มีผู้ส่งผลงานมาทั้งหมด 73 ทีม คัดเลือกเหลือ 10 ทีม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกทั้ง 10 ทีม จะต้องส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อทำการคัดเลือกรอบที่สอง ให้เหลือ 3 ทีมสุดท้ายมานำเสนอผลงานจริงในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด แบ่งเป็น ความคิดสร้างสรรค์และความใหม่ 10 คะแนน ความสามารถด้านเทคนิคและการใช้งาน 45 คะแนน ความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย 15 คะแนน และคุณค่าของเทคโนโลยี 30 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ (19 พ.ค.65) ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดีฯ คุณกอบกุล อินทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานความปลอดภัย สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ดร.พีรัมพร จิรนันทนากร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คุณธันยธร จรรยาวรลักษณ์ ผู้จัดการสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน และคุณวิลาวัณย์ สุวรรณโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด

นางสิริรัตน์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน มีรายละเอียดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 250,000 บาท โล่การประกวดการแข่งขัน และประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม AiHUB จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงาน : ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการหลับในอัจฉริยะ สมาชิก ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ กรุงเกษม น.ส.จันทรัชต์ พิมพาทอง และ น.ส.กรวรรณ พรมสมบุญ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศนียบัตร ได้แก่ ทีม iTechKMITL จากคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงาน : Long Distance travel must be safe and fun สมาชิก ได้แก่ นายสมประสงค์ กาบบัวลอย 

และ ทีม บ้านรั้วขาว จากคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน : ผู้ช่วยอัจฉริยะตรวจจับความง่วงผู้ขับขี่รถยนต์ สมาชิก ได้แก่ น.ส.ศุภนิดา ปัทมา น.ส.กนกวรรณ คงนาสร และน.ส.จิดาภา โตสวัสดิ์

ในการประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในในครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือในการช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดย ขบ. จะนำแนวคิดของผู้ชนะในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีที่มีระบบการแจ้งเตือนการหลับใน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทกับผู้ใช้รถใช้ถนนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %